Reverend Thomas Luu (Truyen)Vu, CRM

 

Cha Thomas Truyền, CRM

Ông bà anh chị em mến, Chúa Giêsu hôm nay tuyên bố Ngài là Mục Tử nhân lành của dân Do Thái mà các tiên
tri tuyên bố từ ngàn xưa. Ngài là Thái Tử-Mục Tử, là Tân Đavid sẽ giải thoát dân khỏi ách nô lệ của tội lỗi để tụ họp
mọi người trở nên một đàn chiên, một Giáo Hội với một giao ước mới bởi chính máu Ngài (x. Ezekiel 34:10-13, 23-31).
Đàn chiên Chúa thiết lập là một đàn gồm mọi chiên khác không chỉ giới hạn những con cái của dân Do Thái (x. Isaiah
56:3; John 11:52).
Chúa còn ban cho Giáo Hội một sứ mệnh, đó là chăn dắt mọi người để đến với Chúa Cha. Trong bài đọc một
chúng ta tháy điều này đã được thể hiện qua lời chứng của Thánh Phêrô người mà Chúa Giêsu đã chỉ định làm chủ chăn
cho Giáo Hội Ngài (x John 21:15-17).
Làm mục tử là chăn dắt với Chúa Kitô, phụ một tay cho Chúa Kitô, chia sẻ công việc chăn dắt của chính Chúa
Kitô. Chỉ có Chúa Kitô là Mục Tử nhân lành duy nhất, còn các mục tử khác chỉ là thay mặt Ngài mà chăn dắt đàn chiên
của Chúa. Hơn nữa người mục tử vẫn là chiên của Chúa Kitô, cũng phải được chính Chúa Kitô chăn dắt. Như thế, không
phải chỉ có các giám mục, linh mục mới là mục tử, nhưng mọi tín hữu cũng là “mục tử” theo gương người Mục Tử nhân
lành là Chúa Kitô, vì Ngài đã trao phó trách nhiệm chăn dắt đàn chiên cho chúng ta, cho từng người tín hữu trong phạm
vi, trong lãnh vực của mình. Dù là giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ hay giáo dân, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm về
những người chung quanh, và do đó, chúng ta là “mục tử” trong mức độ trách nhiệm của chúng ta.
Vì thế, Chúa Nhật hôm nay được chọn làm ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi Linh mục, Tu sĩ. Vậy chúng ta
hãy cầu nguyện xin Chúa ban cho Giáo Hội

Cha Thomas Truyn, CRM

Thông Cáo Cộng Đoàn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Announcements of the Vietnamese Comuunity)

* Tổng Dợt Dâng Hoa: Chúa Nhật ngày 29 tháng 04 từ 1:20pm – 4pm và Thứ Bảy ngày 05 tháng 05 từ 6:30pm – 9pm

 

 

Vietnamese Chaplain

lvu@saintagnescathedral.org